8. MAZEL TOV FESTIWAL I VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa I online

W dniu 19.11.2020 o godz. - 10:00


VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lokalna społeczność żydowska”

Współorganizatorem konferencji jest Uniwersytet Wrocławski (Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego).

Link do konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ1MTZkMjctM2JiMy00NDJhLWEzNDgtYjVkNGRmOTg2Zjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22dae7f605-3908-4a1a-9d3e-b04844e7f699%22%7d

 

PROGRAM

10.00-10.20 | Otwarcie obrad

10.20-10.40 | Krzysztof Bielawski (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN): „Nawet umarłym nie dali spokoju”. Prezentacja książki Zagłada cmentarzy żydowskich

10.40-11.00 | prof. dr hab. Roman Dziergwa (UAM w Poznaniu): Żydowscy bohaterowie ‘ostrowskich’ powieści Leo Hirscha w poszukiwaniu tożsamości i powołania życiowego. Podróże kolejowe lat dwudziestych XX wieku jako wyjazdy migracyjne i odwiedziny stron rodzinnych w twórczości pisarza

11.00-11.20 | prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski (UAM w Poznaniu): Gmina żydowska w Ostrowie w świetle prasy żydowskiej z przełomu XIX i XX w.

11.20-11.40 | Dyskusja

 

11.40-12.00 | dr Marek Tuszewicki (UJ): Instytucje dobroczynne i ich znaczenie dla lokalnych społeczności żydowskich – wokół badań nad starością

12.00-12.20 | dr Ewa Banasiewicz-Ossowska (UWr): Wrocławskie cmentarze żydowskie – miejsca (nie)znane. Wiedza i wyobrażenia młodych mieszkańców Wrocławia

12.20-12.40 | prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (UŁ): Uczeń i nauczyciel. Jerzy Woronczak i Jakub Arie Fajner

12.40-13.10 | Dyskusja i przerwa

 

English session [chair: Jarosław Biernaczyk]:

13.10-13.30 | Bettina Landé-Tergeist (Paris): Landé graduates of the Royal Gymnasium in Ostrow and some classmates

13.30-13.50 | dr Edward David Luft (Washington, D.C.): Genealogical Research – A Personal History

13.50-14.00 | Discussion

 

14.00-14.20 | dr Krzysztof Morta (UWr): Ocalałe pozostałości księgozbioru ostrowskiego kahału

14.20-14.40 | Maksymilian Puzio (UJ): Pożegnanie z Golusem teka litografii Wilhelma Wachtla

14.40-15.00 | Łukasz Krzyszczuk (UWr): O najstarszym rękopisie Biblii Hebrajskiej w Polsce

15.00-15.30 | Dyskusja i zamknięcie obrad Konferencji