USŁUGI

Forum Synagoga

 

 

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

 

Ustala się wysokość opłat za wynajem Forum Synagoga

ZARZĄDZENIE NR 4/2022

 

Dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury

w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 1 grudnia 2022

 

w sprawie: ustalenia odpłatności za wynajem Forum Synagoga.

na podstawie: §8. pkt.3 Statutu Ostrowskiego Centrum Kultury

Zarządzam, co następuje:

§1.

Ostrowskie Centrum Kultury  jako użytkownik  nieruchomości zabudowanej  budynkiem Forum Synagoga oznaczonej nr działki  nr 8, arkusz mapy nr 1, obręb 0074 o powierzchni 1207 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/ 00058919/4 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy
ul. Raszkowskiej 21 prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pomieszczeń.

§2.

Ustala się wysokość opłat za wynajem Forum Synagoga:

1.Koncerty, spektakle teatralne, balet, operetki, konferencje, wykłady, spotkania, szkolenia, kursy itp. organizowane przez agencje i inne podmioty o charakterze komercyjnym oraz imprezy o charakterze propagandowo –politycznym:

Lp. Cena netto uwagi
1. 4320,00 za imprezę

2. Imprezy charytatywne i imprezy dla dzieci i młodzieży oraz inne, organizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty o statusie instytucji pożytku publicznego, instytucje oświatowe i kulturalne.

Lp.

Cena netto

uwagi

1.

792,00

za imprezę

3. Zmiana ustawienia krzeseł – organizacja widowni wg. ustaleń – wariant do wyboru: podkowa, kawiarniane, szkolny

Lp.

Cena netto

uwagi

1.

400,00

za imprezę

§3.

W przypadku, gdy rider techniczny przekracza możliwości techniczne sprzętów nagłośnieniowych
i oświetleniowych wynajmujący ponosi pełne koszty obsługi technicznej.

§4.

W przypadku wynajmu  w celu przeprowadzenia prób w terminie poprzedzającym imprezę stosuje się odpowiednio obniżony cennik o 50%.

§5.

W szczególnych,  uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na bezpłatne użyczenie Forum Synagoga na podstawie pisemnej prośby biorącego w użyczenie.

§6.

Warunki wynajmu i użyczenia każdorazowo określane są w „Umowie Najmu” bądź „Umowie użyczenia” zawieranej między Ostrowskim Centrum Kultury a najemcą lub biorącym w użyczenie.

§7.

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń w infrastrukturze wynajmowanej powierzchni powstałych podczas imprezy organizowanej przez najemcę.

§8.

Ceny usług nie podlegają  negocjacjom.

§9.

Traci moc zarządzenie nr 4/2018

§10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r.

Skip to content