USŁUGI

Forum Synagoga

 

 

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

 

Ustala się wysokość opłat za wynajem Forum Synagoga

§1.

1. Koncerty, spektakle teatralne, balet, operetki, konferencje, wykłady, spotkania, szkolenia, kursy itp. organizowane przez agencje i inne podmioty o charakterze komercyjnym oraz imprezy o charakterze propagandowo-politycznym:

Lp.Cena nettouwagi
1.3300,00za imprezę

2. Imprezy charytatywne i imprezy dla dzieci i młodzieży oraz inne, organizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty o statusie instytucji pożytku publicznego, instytucje oświatowe i kulturalne.

Lp.Cena nettouwagi
1.660,00za imprezę

§2.

W przypadku, gdy reider techniczny przekracza możliwości techniczne sprzętów nagłośnieniowych i oświetleniowych wynajmujący ponosi pełne koszty obsługi technicznej.

§3.

W przypadku wynajmu w celu przeprowadzenia prób w terminie poprzedzającym imprezę stosuje się odpowiednio obniżony cennik o 50 %.

§4.

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na bezpłatne użyczenie Forum Synagoga na podstawie pisemnej prośby biorącego w użyczenie.

§5.

Warunki wynajmu i użyczenia każdorazowo określane są w „Umowie Najmu” bądź „Umowie użyczenia” zawieranej między Ostrowskim Centrum Kultury a najemcą lub biorącym w użyczenie.

§6.

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń w infrastrukturze wynajmowanej powierzchni powstałych podczas imprezy organizowanej przez najemcę.

§7.

Dopuszcza się możliwość negocjacji cen za zgodą dyrektora.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2022r.

Skip to content