Ogólnopolski Konkurs Literacki Poeta emeritus – poeta redivivus

W dniu 29.08.2021 o godz. - 10:00


OSTROWSKIE CENTRUM KULTURY Z OKAZJI ROKU TADEUSZA RÓŻEWICZA OGŁASZA
Ogólnopolski Konkurs Literacki Poeta emeritus – poeta redivivus
Ostrów Wielkopolski 2021

W grudniu 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza – wybitnego polskiego poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty, głęboko związanego z losem pokolenia wojennego, bacznego obserwatora życia codziennego, społecznego i politycznego. „Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka – napisano w uchwale. W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin Różewicza.

Sejm podkreślił w uchwale, że „filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską.

Cel konkursu: Poszukiwanie i upowszechnianie współczesnych odczytań twórczości Różewicza.

Nadesłane prace winny w sposób wyraźny nawiązywać do tytułu konkursu. Dowolny pozostaje natomiast wybór egzemplifikacji literackiej wykorzystanej w tekście eseju lub szkicu.

 

ORGANIZATOR:
Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. w konkursie mogą brać  udział osoby, które ukończyły 16 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych;
2. na konkurs należy nadesłać  jeden tekst będący esejem lub szkicem interpretacyjnym, niepublikowany (w tym w Internecie) oraz nieoceniany w  innych konkursach;
3. tekst opatrzony godłem w pięciu kopiach należy nadesłać na adres organizatora w terminie nieprzekraczalnym do dnia 25 września 2021 r.;
4. objętość nadesłanego tekstu nie powinna przekraczać 15 000 znaków (licząc ze spacjami);
5. prace powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane);
6. dane personalne, adres autora, numery telefonów, adres e-mail, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym, co prace konkursowe.        

NAGRODY:
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym, w 2022 roku.

TERMINY:
1. Termin nadsyłania prac upływa 25 września 2021 r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas 29. Festiwalu WSZYSTKO JEST POEZJĄ w październiku 2021 roku.

POSTANOWIENIA DODATKOWE:
1. utwory nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi;
2. o wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów;
3. powołane przez Organizatora Konkursu, Jury złożone z literaturoznawców, na podstawie oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów konkursu. Przewodniczącym Jury jest prof. dr hab.Piotr Śliwiński, członkami zaś: prof. UAM dr hab. Kornelia Ćwiklak, dr Tomasz Gruchot oraz Aleksandra Kiełb-Szawuła (OCK);

Ocenie zostaną poddane:
a) zgodność przedstawionej pracy z podjętym tematem;
b) struktura (kompozycja) pracy;
c) stopień wykorzystania wiedzy faktograficznej;
d) samodzielność opracowywania i prezentacji zgromadzonych materiałów;
e) klarowność wywodu (konsekwencja i spójność kompozycyjna);
f) poprawność językowa i walory artystyczne właściwe dla wybranej formy pracy.

4. prace niespełniające kryteriów samodzielności (np. skopiowane z internetu lub przepisane z książek) będą Cytaty należy odpowiednio oznaczyć w tekście. Prace pisemne należy nadsyłać w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej;
5. laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie i zaproszeni do udziału w uroczystości finałowej, planowanej na poniedziałek, 4 października br., w ramach FESTIWALU WSZYSTKO JEST POEZJĄ;
6. wszyscy uczestnicy, których prace zostaną zakwalifikowane do finału uzyskują tytuł Finalisty Konkursu;
7. Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania prezentacji wyróżnionych prac konkursowych podczas uroczystości finałowej;
8. decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu;
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości;
10. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem podania, że praca została przygotowana na konkurs;
11. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 29 października 1997 r., nr 133, poz. 883).

Należy przesłać 5 egzemplarzy maszynopisu + dane Autora pracy, adres, ew. szkoła, nazwisko opiekuna/nauczyciela

Adres do korespondencji:

Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
e-mail:synagoga@ockostrow.pl
tel.62 736 40 60; 62 720 38 80, z dopiskiem: konkurs Poeta emeritus – poeta redivivus.

Informacje o konkursie znaleźć można również na stronie www.ockostrow.pl

 

konkurs-literacki-poeta-emeritus-poeta-redivivus-2021-kartazgloszeniowa

konkurs-literacki-poeta-emeritus-poeta-redivivus-2021-regulamin